ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(Fogorvosijáróbeteg, fogászati szolgáltatás ellátására)

I.          Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 Jelen szerződésben meghatározott Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni a White Complet Dent Plus Kft. által a megrendelő részére nyújtott, ellátási kötelezettséggel nem járó (térítéses) fogászati ellátásokkal kapcsolatos jogviszonyra.

Az ÁSZF alkalmazandó a felek által az aláírását megelőzően, illetve az aláírást követően kötött, fogászati (szájsebészeti) és fogtechnikai szolgáltatások nyújtására vonatkozó, valamennyi szerződés létrejöttére, teljesítésére, valamint az egyéni speciális szerződésekből eredő igények érvényesítésére. Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy esetén törvényes képviselőjének aláírása és hozzájárulása szükséges.

II.          Fogalom meghatározások:

 1. Egészségügyi Szolgáltató:

A White Complet Dent Fogászati Klinikán e tevékenységet végző White Complet Dent Plus Kft. és a közvetített egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző vállalkozás. (továbbiakban: szolgáltató)

 • White Complet Dent Plus Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8912 Kispáli, Kossuth u. 9., cégjegyzékszáma: 20-09-077722,

adószáma: 24883304-2-20, statisztikai számjele: 24883304-3250-113-20., működési Engedély száma: 6580/2017/1/13, elektronikus elérhetősége: info@completdent.com, önálló képviselti joggal eljár: Dr. Gelencsér Kálmán ügyvezető, Gelencsér János ügyvezető, Gelencsér Zsigmond ügyvezető) látja el a White Complet Dent Plus Kft. üzemeltetését. A társaság egészségügyi szolgáltatás nyújtását tagjai és munkavállalói tevékenységével biztosítja.

 • A White Complet Dent Plus Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője kijelenti, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel
 • Közvetített egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozás a White Complet Dent Fogászati Klinika tevékenysége keretében a White Complet Dent Plus Kft., mint üzemeltető által közvetített egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosult vállalkozások (fog- és más szakorvosok).

A közvetített szolgáltatást végző vállalkozások által a klinika területén a megrendelő részére végzett egészségügyi szolgáltatás alapján közöttük közvetlenül jön létre a megbízási jogviszony. A közvetített szolgáltatást végző vállalkozások a megrendelővel szemben fogászati klinika keretében végzett tevékenységükért saját maguk felelnek, saját szakmai felelősségbiztosításukkal állnak helyt a saját praxisukban végzett fogászati tevékenységükért.

 • A White Complet Dent Plus Korlátolt Felelősségű Társaság felelőssége kizárólag arra terjed ki, hogy a klinika területén a közvetített szolgáltatásokat végző vállalkozások e tevékenység ellátásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel, a tevékenysége folytatásához kapcsolódóan orvosi felelősségbiztosítási szerződéssel
 1. Megrendelő:

A Fogászati Klinika Páciense az egyedi szolgáltatási szerződésben, a White Complet Dent kezelési tervben (a továbbiakban WCDKT) vagy egyéb, a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó nyilatkozatban megnevezett páciens, aki az egészségügyi szolgáltatást igénybe veszi (továbbiakban: megrendelő).

 1. Egyedi szolgáltatási megbízási szerződés:

A White Complet Dent Plus Kft. által a klinika területén kiállított valamennyi olyan jogi nyilatkozat összessége, amely a teljes kezelési folyamatot jelentő szolgáltatói tevékenység végzéséhez szükséges, és amelyet a szolgáltató nyomtatványain a White Complet Dent Fogászati Klinika megrendelője vagy törvényes képviselője aláírásával ellát, vagy amelyet a szolgáltató részére igény esetén személyesen átad a kezelések előtt, annak során és annak befejezését követően. (Ilyenek különösen: Kezelési terv, Fogászati anamnézis lap, Műtéti kezelési hozzájárulás, Műtét előtti tájékoztató, Műtétet követő tájékoztató, Adatkezelési Nyilatkozat, illetve bármilyen más, akár a jövőben bevezetésre kerülő új formanyomtatvány vagy a kezelésekkel kapcsolatos orvosi vagy páciens tájékoztató, vagy egyéb nyomtatvány, esetleg további nyilatkozati nyomtatványok, azok elnevezésétől függetlenül). A szolgáltató kifejezetten fenntartja a jogot orvosi és kezelési dokumentumainak folyamatos továbbfejlesztésére és ez alapján azok módosítására.

A szolgáltató és a megrendelő közötti szerződés a szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartással) akkor is létrejön jelen szerződésben meghatározott feltételekkel, ha a White Complet Dent kezelési terv aláírására valamilyen oknál fogva nem kerül sor. Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételével a felek megbízási jogviszonyt létesítenek egymással, megbízási díj fizetése ellenében teljesítendő fogászati szolgáltatások ellátására.

III.          Egészségügyi szolgáltatás (továbbiakban kezelés):

 Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályok és a magyar orvosi szakmai protokollok, továbbá jelen szerződési feltételekkel fogászati szolgáltatásokat nyújt a megrendelő részére:

 • Konzerváló fogászati beavatkozások,
 • Fogmegtartó kezelések,
 • Fogpótlások készítése és/vagy javítása,
 • Szájsebészeti beavatkozások,
 • Esztétikai beavatkozások,
 • Parodontológiai beavatkozások,
 • Klinikai higiéniai kezelések

Szolgáltató kijelenti, hogy a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges tárgyi-, személyi feltételekkel, az egészségügyi tevékenység tekintetében, tevékenységére általános szakmai felelősségbiztosítással és a megfelelő hatósági engedélyekkel rendelkezik.

A fogászati szolgáltatás igénybevételének helyszínei az alábbiak lehetnek:

 • 1139 Budapest, Gömb 44.

Nyitvatartási idő: hétfőtől – péntekig, 9:00 – 16:00 óráig tart. Hétvégén és munkaszüneti napokon zárva tart. A nyitvatartási időn kívül ügyeleti ellátás nem működik.

A szolgáltatás igénybevétele során a felek együttműködésre kötelesek. Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése körében a megrendelő tájékoztatja a szolgáltatót illetőleg kezelőorvosát mindazon körülményről, tényről, (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről), amely a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv előkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez szükséges. A megrendelő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed saját betegségével összefüggésben mind arról a tényről, körülményről (így különösen fertőző betegségekről, foglalkozás végzését kizáró megbetegedéséről, állapotról), amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti. Amennyiben a megrendelő a fenti tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy csak részben tesz eleget, úgy az ennek elmaradásából eredő következményekért szolgáltatót sem szakmai, sem anyagi felelősség nem terheli.

A fogászati szolgáltatás igénybevétele előzetes bejelentkezést igényel, melyet a megrendelő az alábbi módokon tehet meg:

 • Személyesen az alábbi helyszíneken:

1139 Budapest, Gömb u. 44.

 • Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül a (+36 30) 244 41 52 vagy a (+36 70) 673 48 73 telefonszámokon;
 • Elektronikus levél formájában az info@completdent.com e-mail-címen.

A megrendelő köteles az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az arra alkalmas fizikai és pszichikai állapotban a klinika területén megjelenni, ellenkező esetben a szolgáltató jogosult a szolgáltatás nyújtását megtagadni.

Szolgáltató a bejelentkezést, az anamnézis adatlap felvételét és az adatrögzítést követően nyújtja az igényelt fogászati szolgáltatást.

Szolgáltató fogászati tevékenységét kezelési terv és árajánlat alapján végzi. A kezelési terv a szolgáltató javaslatán alapul. Amennyiben a kezelés a szolgáltató által megkezdődik, ez a kezelési terv megrendelő általi jóváhagyását jelenti. A kezelési tervtől a szolgáltató jogosult önállóan eltérni, azonban jelentős eltérések esetén köteles előzetesen a megrendelővel azt egyeztetni. A White Complet Dent Plus Kft. szerint jelentősnek minősül minden a kezelési tervtől való legalább 15%-ot vagy 500.- € értékhatárt meghaladó eltérés. Ebben az esetben a megrendelő tájékoztatására új kezelési terv kerül kiállításra.

IV.          A megbízási szerződés létrejötte

A megbízási szerződés azon a napon jön létre, amelyen a megrendelő az első konzultációt és a kezelési terv elkészítését követően aláírja a kezelési terv megbízási szerződés részét vagy egyedi árajánlatban foglalt feltételekkel a kezelést megkezdi, ill. amikor a megrendelő megrendelését az egészségügyi szolgáltató, azzal egyező tartalommal írásban visszaigazolja.

A szolgáltatás igénybevételével (ráutaló magatartás) a szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az kezelési terv aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. A kezelési terv és ÁSZF a továbbiakban együttesen: szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal (pl. ún. anamnézis lappal, beteg tájékoztatóval stb.).

A szerződés létrejöttét követően a megrendelő az általa igényelt változtatásokat köteles a szolgáltatóval írásban közölni és azokat a szolgáltató csak akkor köteles végrehajtani, ha szakmailag indokoltak és a jelzett változtatásokat írásban elfogadta. A megrendelőnek a szerződéstől eltérő egyéb utasításai is csak akkor hatályosak, ha ezeket a szolgáltató írásban visszaigazolta.

A megrendelő a kezelések megkezdését megelőzően köteles a kórelőzményekkel kapcsolatos adatlapot (anamnézis) hiánytalanul kitölteni, és a szolgáltatónak átadni.

A megrendelő a kezelések megkezdését megelőzően köteles megadnia szolgáltatónak az alábbi személyes adatait: a családi és utónevét, lakcímét, születési helyét és idejét, édesanyja születési nevét, TAJ számát vagy személyi igazolvány számát, és köteles felmutatni egy személyazonosságát igazoló okmányt. A megrendelő az anamnézis és az adatvédelmi nyilatkozat, és/vagy a kezelési terv aláírásával a kórelőzményekre vonatkozó adatok és a személyi adatok rögzítéséhez, ill. a rögzített adatoknak a kezelések céljából történő nyilvántartásához hozzájárul.

A szolgáltató köteles a tevékenysége során tudomására jutott személyes és különleges személyes adatokat megóvni, és az adatkezelési szabályokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően betartani.

Amennyiben a White Complet Dent kezelési terv mást nem tartalmaz, azt a felek határozatlan időre kötik meg, amely időtartam alatt az egyes kezelések, anyagok, közvetített szolgáltatások megrendelésére, teljesítésére a jelen szerződéses feltételek szerint kerül sor, a mindenkori aktualizált White Complet Dent kezelési tervben rögzített egyéb kiegészítő feltételek szerint.

V.          A felek közötti szerződéses jogviszony tartalma

 A White Complet Dent Fogászati Klinika által kínált fogorvosi járóbeteg-ellátási szolgáltatás megrendelése esetén, e jogviszony tartalmára a “White Complet Dent kezelési terv”-ben (a továbbiakban: WCDKT ) foglaltak az irányadóak.

A kezelési terv a Szolgáltató javaslatán alapul, de amennyiben a kezelés a szolgáltató által megkezdődik, ez a kezelési terv a White Complet Dent Fogászati Klinika megrendelője általi jóváhagyását jelenti, amelytől a szolgáltató jogosult – orvosszakmai szempontokat figyelembe véve- önállóan eltérni, azonban nagyobb szakmai eltérések esetén köteles a White Complet Dent Fogászati Klinika megrendelőjét erről tájékoztatni, vele előzetesen egyeztetni. Mindezek függvényében a kezelési tervvel együtt kalkulált árajánlat automatikusan módosulhat a beavatkozás költségeinek függvényében.

Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező fogszakorvosok, szakasszisztencia teljesíti az WCDKT szerint vállalt szolgáltatást, biztosítja az ehhez szükséges fogtechnikai és egyéb anyagokat a kezelést ellátó fogorvos és a White Complet Dent Fogászati Klinika megrendelője által egyeztetett időpontokban és gyakorisággal.

A kezelések során a megrendelő – saját felelősségére – bármikor kérheti a kezelés megszakítását (későbbi időpontban történő folytatását), ill. a kezelés megszüntetését (abbahagyását). Ebben az esetben a megrendelő az elvégzett munkák ellenértékét megfizeti a szolgáltatónak.

Amennyiben a megrendelő egy elkezdett kezelést máshol folytat, a szolgáltató nem köteles a korábbi kezelési tervben meghatározott kezeléseket későbbi időpontban tovább folytatni. Ilyen esetekben a szolgáltató által vállalt jótállás vagy garancia a továbbiakban nem érvényes.

A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kezelést kártérítési, kárpótlási kötelezettség nélkül bármikor megszakítsa, ha a megrendelő egészségi, vagy mentális állapota a kezelést akadályozza, ill., ha a megrendelő a szolgáltatási díj teljesítésével késedelembe esett a szolgáltatóval szemben.

A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy az előre egyeztetett időpontot, vagy a kezelőorvos személyét megváltoztassa. Ezekben az esetekben a szolgáltató köteles a változtatásról a megrendelőt tájékoztatni.

A műtéti, illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek az megrendelő által kért beavatkozás következtében, melyért a szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

VI.          Az egészségügyi szolgáltatás díja és teljesítése

 A White Complet Dent Plus Kft. által nyújtott magán-egészségügyi szolgáltatás társadalombiztosítási finanszírozással (OEP) nem rendelkezik, azt a megrendelő megbízási díj megfizetése ellenében veheti igénybe.

A White Complet Dent Plus Kft. jogosult az általa nyújtott szolgáltatások díjait bármikor, azok közzétételével egyidejűleg, egyoldalúan módosítani.

A megrendelő részére kiállított WCDKT-ben meghatározott díj- és anyagköltségek 90 napig hatályosak, ezt követően a Szolgáltatónak jogában áll a díj-, és anyagköltség egyoldalú változtatására. Ettől függetlenül az WCDKT -ben előirányzott díjtételek a kezelés befejezéséig módosulhatnak a kezelés során előálló szakmai okok, (pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység) miatt is.

A szerződésben meghatározott szolgáltatási díj és feltételek (pl. kezelés időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. a megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, egyéni fizikális állapota, a gyógyulási folyamat, klinikai vizsgálatok, vagy a kezelés során előálló más szakmai okok, pl. előre nem látható beavatkozások, gyógyító tevékenység stb.) függvényében. Ilyen változás esetén szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja a megrendelőt.

A megrendelő tudomásul veszi és kötelezettséget vállal rá, hogy amennyiben az előre egyeztetett szolgáltatásokon túl kezelőorvosa további szolgáltatások igénybevételét javasolja, és azt igénybe veszi, köteles ezen további szolgáltatások ellenértékét is megfizetni. A javasolt további szolgáltatások díjairól a megrendelő azok elvégzését megelőzően tájékoztatást kérhet kezelőorvosától, illetve a szolgáltató ügyfélszolgálatától. A felek által jelen szerződés aláírásával kölcsönösen elfogadott díjon felül szolgáltató jogosult érvényesíteni a visszaigazolásában leírt anyagoktól és technológiáktól eltérő kivitelre vonatkozó, vagy egyéb megrendelő igények teljesítéséből származó többletköltségeket.

Az Ügyfél a fogászati szolgáltatás díját az alábbi módokon fizetheti meg:

 • készpénzben,
 • bankkártyával,
 • banki előre utalással.

Az WCDKT szerint elvégzett kezelések konkrét díjtételei, a kezelésekhez felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségei az WCDKT-ban, illetve a kezelések befejezésekor a megrendelővel előre egyeztetett módon kerülnek rögzítésre, számlázásra.

Eltérő megállapodás hiányában a

 • a röntgen- vagy CT felvétel díját a felvétel elkészülte után,
 • a fogsor készítés díját a fogsor átadásakor,
 • a műtéti beavatkozások díját a műtét befejezése napján,
 • a kontroll vizsgálatok díját a vizsgálat befejezésekor,

kell teljesíteni, azaz e szolgáltatások díja ekkor válik esedékessé. A szolgáltatási díj teljesítése egészségpénztáron keresztül:

A szolgáltató csak a vele szerződésben álló biztosítóktól vagy egészségpénztáraktól fogad el teljesítést. Amennyiben a kezelést a megrendelő valamely biztosító vagy egészségpénztár finanszírozásával kívánja igénybe venni, köteles ezt a WCDKT átadása és a beavatkozás megkezdése előtt az ajánlatot készítő vagy a kezelést végző részére bejelenteni. A szolgáltató a bejelentést követően tájékoztatja a megrendelőt, hogy a megjelölt egészségpénztárral, biztosítóval fennáll-e szerződéses kapcsolata.

Az előzetes bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt keletkezett kárt a megrendelő köteles teljesíteni.

Amennyiben a megrendelő közvetlenül maga teljesíti a szolgáltatás díját, akkor e teljesítésről kiállított bizonylat alapján az Egészségpénztár vagy a biztosító felé saját maga jár el.

Amennyiben Egészségpénztáron keresztüli átutalással teljesít a megrendelő, akkor a szolgáltató zároltatja a megrendelő számláján a szolgáltatás ellenértékét és az Egészségpénztárral a szolgáltató közvetlenül számol el.

Amennyiben a megrendelő a díjfizetésre vonatkozó kötelezettségével késedelembe esik, a szolgáltató jogosult:

 • a folyamatban lévő ellátás (egészségügyi szolgáltatás) folytatását megtagadni
 • késedelmes teljesítés idejére járó évi 10 % mértékű késedelmi kamatra
 • a követelés érvényesítése érdekében jogi képviselőt (a megrendelő állampolgársága szerinti vagy magyar ügyvédet, ügyvédi irodát) igénybe venni
 • nem magyar állampolgár megrendelő esetén tolmácsot igénybe venni
 • a késedelemmel éríntett díj érvényesítése iránt peres és nemperes eljárást kezdeményezni
 • a meg nem fizetett díj iránti követelését átruházni (engedményezni)

A meg nem fizetett díj érvényesítése érdekében tett intézkedések és annak érvényesítése iránti eljárások során felmerült valamennyi költség (postai díj, ügyvédi munkadíj, tolmács díja, illetékek, késedelmi kamat stb.) a megrendelőt terheli.

A szolgáltató a követelése érvényesítése során az alábbiak szerint jár el:

a késedelembe eséstől számított 15 napon belül a díj megfizetése iránti írásbeli felszólítást küld a megrendelőnek.

Ha a felszólítás ellenére sem teljesít a megrendelő fizetési meghagyás, amennyiben a megrendelő EU-s állampolgár európai fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltató.

Az európai fizetési meghagyásos eljárás annak létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Eufmhr.) szabályai, az olyan eljárási kérdésekben pedig, amelyekről a rendelet kifejezetten nem rendelkezik, a nemzeti jogot – Magyarország esetén elsősorban a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényt (Fmhtv.) és a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényt (Pp.) – kell alkalmazni.

Egészségügyi szolgáltató jogosult követelését 3. személy javára átruházni, azaz engedményezni.

Az engedményezés során a szolgáltató a követelése érvényesítése érdekében a megrendelő szükséges személyes adatait jogosult az engedményes részére kiadni.

Jótállás az implantátum esetleges elvesztésére, az implantátum anyagára és a szolgáltató által készített műfogsorra terjed ki. Ebbe nem tartozik bele a beépített patentház gumigyűrűjének cseréje és az esetlegesen szükségessé váló fogsor alábélelése.

A megrendelők részére készített tájékoztató anyagokban –mivel a gumigyűrű a patentház legsérülékenyebb része- felhívjuk a figyelmet a gumigyűrű használat közbeni elhasználódására és annak megtörténte esetén mielőbbi pótlására. A patentház fogsorba történő első rögzítésekor az ár tartalmazza a patentházban lévő gumigyűrű árát.

Az ínysorvadás mértéke több tényezőtől is függ. Egyrészről az egyéni adottságoktól, másrészről pedig attól, hogy a szolgáltató által javasolt tisztítási és ápolási szabályokat a megrendelő betartja-e. Az íny folyamatos változásából származó szükséges korrekciókat a kezelés alapárába nincs módunk beépíteni és arra garanciát sem tudunk vállalni, hiszen azt az általunk elvégzett kezeléstől független egyéni tényezők befolyásolják. Így ennek szükségessége esetén a költségeket kénytelenek vagyunk tovább terhelni a megrendelő felé.

A kiállított számlák a számla keltének napján hatályos számviteli és adószabályoknak megfelelő módon tartalmazzák a fizetési kötelezettség teljesítésének módját (készpénz, kártya stb.) és határidejét. Felek megállapodnak abban, hogy késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a jegybanki alapkamat kétszeres összege.

Amennyiben a kezelés kezdete és a számlakiállítás napja között jogszabályváltozás miatt a számla egyéb a White Complet Dent Fogászati Klinika megrendelője által nem ismert adatot is tartalmaz, szolgáltató elsődlegesen és mindig a hatályos jogszabályi előírások betartására köteles, függetlenül az előzetes tájékoztatóktól.

VII.          Adatvédelem, tájékoztatás

 A szolgáltató köteles a szolgáltatás nyújtása során a tudomására jutott, a megrendelő személyével és az egészségi állapotával kapcsolatos adatokat és tényeket bizalmasan kezelni és csak az arra jogosultaknak átadni.

A szolgáltató a szolgáltatások teljesítése során a birtokába került személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), továbbá az egyéb vonatkozó jogszabályok irányadó rendelkezéseinek megfelelően, kizárólag a szolgáltatások teljesítése és a jelen szerződésből fakadó jogainak gyakorlása céljából kezeli.

A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató részére megadott és az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa. Hozzájárul ahhoz is, hogy gyógykezelésének kizárólagosan orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződéshez mellékelt, általa aláírt, anamnézis (fogászati/szájsebészeti beavatkozások előtt) elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk a fogorvosi ellátások, gyógykezelések tartalmának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljeskörűek és a kezelések időtartama alatt bekövetkezett változásokról a szolgáltatót tájékoztatni köteles.

A White Complet Dent Fogászati Klinika tájékoztatja a megrendelőt, hogy biztonsági okokból a szolgáltató telephelyein működő zárt láncú kültéri kamerarendszer videofelvételt készíthet róla, amelyhez megrendelő a szolgáltatás igénybevételével hozzájárulását adja.

Szolgáltató biztosítja a megrendelő részére, hogy minden egyéb vagy eltérő adatkezeléssel kapcsolatban kérésére személyesen és írásban nyilatkozatot tegyen a szolgáltató rendelőjében.

A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelő adatait jogosulatlanul harmadik személyeknek nem adja ki.

A szolgáltató a megrendelő szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt a szolgáltatót megillető igény érvényesítése érdekében jogosult a megrendelő adatait az igény érvényesítése érdekében szükséges mértékig és célból 3. személyek számára rendelkezésre bocsátani.

A White Complet Dent Plus Kft. telephelyein kifüggesztve megtalálható a területileg illetékes betegjogi képviselő elérhetősége.

VIII.          Garancia, Jótállás, Szavatosság

 1. Garancia:

A White Complet Dent Plus Kft. az általa beépített termékekre vonatkozóan a termék gyártója vagy forgalmazója által vállalt garanciát biztosítja a megrendelő részére.

A szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy kizárólag esztétikai okokból fellépő igény esetén kizárja a felelősségét kifejezetten a dentoalveoláris sebészeti eredmények szubjektivitását tekintve, amennyiben a dentoalveoláris műtétek végeredménye szakmailag (orvosilag, anatómiailag) az előre tervezett eredménnyel járnak, azonban azt a megrendelő kizárólag esztétikai okokból elfogadni nem tudja.

Kötelező fogászati kontroll: a szolgáltató ezúton is tájékoztatja a White Complet Dent Klinika megrendelőit, hogy a fogászati kezelés befejezését követően rendszeres fogászati kontroll szüksége az implantátumok beültetésének időpontjától számított 3 évig.

 1. Jótállás, szavatosság

A kezelés befejezése után a páciens, legalább minden évben két alkalommal kötelezően – saját egészsége érdekében- meg kell, hogy jelenjen az előírt kontrollvizsgálatokon, továbbá követnie kell az ajánlott gondozási, tisztítási programot.

A megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a megrendelő felelős.

A jótállás további feltételei:

 • A fogorvos által előírt utógondozás, kontrollvizsgálat és szájhigiéniai utasítások betartása.
 • A megrendelő jó szájhigiéniája, a megfelelően tisztán tartott fogpótlás.
 • A fogpótlás rendeltetésszerű használata, kizárólag fiziológiás rágóerőnek való kitétele, amely nem vezet a fogmű túlterhelődéséhez.
 • A fogmű nincs kitéve külső eredetű fizikai behatásnak.
 • Amennyiben minden számla kiegyenlítésre került, és a megrendelőnek nincs tartozása a szolgáltató felé.
 • A jótállás nem terjed ki az ideiglenes megoldásokra, a páciens szervezetének természetes reakciói, a nem rendeltetésszerű használat, vagy a nem megfelelő szájhigiénia által okozott előre nem látható következményekre.
 1. A jótállás és garancia hatályát veszíti az alábbi esetekben:
 • A megrendelő nem vesz részt a félévenkénti ellenőrző vizsgálatokon, nem követi az előírt szájhigiéniai gondozási
 • Az implantátumok helyi vagy távoli gyulladás következtében történő kilökődése, amely a kezelő fogorvos által előírt utógondozás, ellenőrző vizsgálatok és szájhigiéniai utasítások elmulasztása következtében, illetve egyéb távoli szervi megbetegedés miatt alakul
 • A fogpótlás nincs megfelelően tisztán tartva, a megrendelő szájhigiéniája
 • A fogpótlás nem rendeltetésszerű használata, a fiziológiás rágóerőnél nagyobb extrém erőbehatások, melyek a fogpótlás fokozott terheléséhez
 • Nem megfelelő táplálkozás és egyéb egészségkárosító szokások miatt felmerülő problémák (pl. dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kábítószer, illetve gyógyszer következtében kialakuló panaszok). A megrendelő olyan egészségromlására, és a beépített anyag ebből eredő meghibásodása, amelyet a megrendelő életmódja, rossz szokása (pl. fogcsikorgatás) vagy betegsége
 • A kivehető fogsor mechanikai sérülése, törése (pl. küzdősportok okán), vegyi anyagok (koncentrált alkohol, vegyszerek) okozta kémiai sérülések.
 • A rágóapparátus megbetegedése szisztémás-, fertőző és daganatos betegségek, illetve ezek kezelése
 • Balesetek, valamint ezek során történő sürgősségi beavatkozások következményei.
 • Pszichés és egyéb mentális betegségek miatti problémák.
 • A megrendelő a javasolt kezeléseket nem vette igénybe, a panasz a be nem fejezett kezelési sorozat eredménye.
 • A megrendelő a kezelés alatt, vagy a kezelést követően más szolgáltatótól vesz igénybe fogászati kezelést, vagy fogtechnikai munkát.
 • Ha az íny visszahúzódik vagy a csont leépül (kivéve, ha az bizonyítottan kizárólag a szolgáltató hibás teljesítése miatt történt).
 • Anyagcsere betegségek (különös tekintettel a csontanyagcsere betegségeire), egyéb súlyos általános betegség esetén.
 • A fogművek nem megfelelő gondozása, karbantartása esetén.
 • Ha a megrendelő a minőségi kifogást határidőn belül bejelenti, de a kifogás kivizsgálását, orvoslását nem teszi lehetővé, kontrollvizsgálaton, kezelésen nem jelenik meg, a fogművet nem bocsátja a szolgáltató rendelkezésére.
 • Amennyiben nem viseli az átalakított fogsort (az alvás ideje alatt is), és a probléma erre vezethető
 • Amennyiben cukorbetegségben szenved, és nem ellenőrizteti, illetve nem kezelteti betegségét (Abban az esetben, amennyiben ismert cukorbetegsége van és azt a szakorvos által előírt módon kezelteti és rendszeresen ellenőrizteti a garancia érvényes.)

További speciális esetek, amikor a jótállás és garancia hatályát veszti:

 • A páciens rövid idő alatt történő nagymértékű súlyvesztése.
 • A fogpótlás rendeltetésszerű, mindennapi használata következtében történő sérülésének, hibájának határidőn túl történő bejelentése.

Szolgáltató jogosult a szerződés szerinti kezeléseket azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha:

 • A fizetési kötelezettségének a megrendelő nem, vagy késedelmesen tesz eleget.
 • Megítélése szerint a megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
 • Nem tartja be az orvosi utasításokat;
 • Más betegeket, a személyzet tagjait magatartásával zavarja;
 • Egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;
 • Egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy szolgáltatót erről a szerződésben meghatározott időn belül előzetesen tájékoztatná.
 • A kezelés folyamata alatt alkalmazott ideiglenes megoldásokra (pl. ideiglenes ragasztások )

A szolgáltató a jogszabályban előírt kötelező esetekben és az abban foglalt kötelező időtartamban vállal jótállást. A szavatosság és jótállás során a kijavítás/kicserélés helye a szolgáltató mindenkori rendelője. A jótállás nem terjed ki más fogászat igénybevételével, vagy az utazással és szállással kapcsolatos költségek fedezésére.

A műtéti, illetőleg egyéb beavatkozások közismert kockázatain túl speciális panaszokat okozó elváltozások is keletkezhetnek a megrendelő által kért beavatkozás következtében, melyért a szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szervezet biológiai reagáló képességétől, valamint az előre nem látható kockázatoktól függően a várható eredmény és a végleges gyógyulási idő az átlagostól eltérhet, mely eltérés miatt a megrendelő semmilyen kártérítési igénnyel nem léphet fel. Továbbá tekintettel arra, hogy a fogászati beavatkozások eredményének megítélése egyéntől függően rendkívül eltérő lehet, a szolgáltató esztétikai jellegű reklamáció esetén nem vállal semmilyen anyagi vagy bármely egyéb felelősséget, amennyiben a megrendelő a fogmű átadásakor, annak esztétikai megjelenését elfogadta.

A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan szövődményekért vagy egyéb betegségekért, mely abból ered, hogy a megrendelő jelen ÁSZF-ben vagy a külön tájékoztatásban és megállapodásban foglalt kötelezettségeit megszegi, illetőleg az orvos – vagy egyéb, a szolgáltató nevében eljáró személy – által adott utasításokat, javaslatokat vagy tanácsokat nem tartja be.

A szolgáltató az általa okozott kárért köteles helytállni. A szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért tartozik felelősséggel a tevékenységére irányadó felelősségbiztosítás szerint, amelyet a szolgáltató és annak személyzete szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, és amelyek kifejezetten és közvetlenül a fogászati szolgáltatás nyújtásával vagy a szolgáltató és annak személyzete magatartásával állnak összefüggésben.

Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:

 1. más fogászaton igénybe vett szolgáltatás megtérítésére,
 2. úti- és szállásköltség térítésre
 3. a szolgáltatás tárgyában keletkezett károk kivételével a szerződés megkötésének időpontjában szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.
 1. Jótállási, szavatossági igénybejelentés

A megrendelő kifogását köteles az észlelést követően, haladéktalanul és írásban közölni a szolgáltatóval, az alábbi e-mail-címen: info@completdent.com vagy a 1139 Budapest, Gömb u. 44. levelezési címen.

A megrendelő a kifogás kivizsgálása érdekében köteles ellenőrző vizsgálaton megjelenni, a kifogásolt fogművet, a szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a reklamációval kapcsolatos minden információt és adatot megadni. Felek a vizsgálatról jegyzőkönyvet vesznek fel.

Amennyiben a megrendelő kifogása alapos, a szolgáltató a kifogásolt munka

megvizsgálásától számított 10 munkanapon belül köteles arról nyilatkozni, hogy további 15 munkanapon belül eleget tud-e tenni a megrendelő által jogszerűen érvényesített kijavítási, pótlási igénynek.

Ha a szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól mentesül, vagy a kifogásolt fogmű elvesztésére/egyéb okokra (pl. a reklamáció késedelmes előterjesztésére) visszavezethetően a kifogást nem lehet kivizsgálni, a Szolgáltató reklamációt nem fogad el.

IX.          Vegyes rendelkezések

A szolgáltató úgy nyilatkozik, hogy a WCDKT-t és minden egyéb, szolgáltatással kapcsolatos dokumentációt aláíró személy az eljáró Szolgáltatónál aláírásra jogosult személy.

Megrendelő vagy a megrendelő törvényes képviselője az WCDKT aláírásával elismeri, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte és elfogadta.

Jelen ÁSZF és kezelési terv együttesen tartalmazzák a megrendelő és a szolgáltató szerződéses megállapodásait.

Az ÁSZF-ben és az WCDKT -ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi, fogorvosi és járóbeteg szolgáltatásokra vonatkozó egyéb ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A felek vitájukat békés úton rendezik. Amennyiben az ezzel kapcsolatos tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy a felek alávetik magukat a szolgáltató székhelye szerint illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Szolgáltató bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására, amely elsősorban jogszabályváltozások, szakmai előírások, kódexek, a nemzetközi partnerek standardjainak változása esetén következik be.

White Complet Dent Plus Kft. képviseletében: Dr. Gelencsér Kálmán ügyvezető

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2023. 03. 19. napján lépnek hatályba és visszavonásig, illetve módosításig érvényesek.